ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ 7 ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ 7种增强记忆的食物

 
 

ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ 7 ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ

ᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠡᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠡᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ B ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠵᠦ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠲᠣ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠳᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠤᠢᠯ  ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃

ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠄ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠺᠠᠯᠽ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ ᠤᠭᠤᠤᠪᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃

ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠄ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠺᠠᠯᠽ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠱᠠᠩᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠬᠡᠬᠦᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠺᠤᠯᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷᠤᠯ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃

ᠦᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠳᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋᠂ ᠺᠠᠯᠽ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ  ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ  ᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠬᠦᠴᠤᠨ  ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃

ᠲᠡᠯᠳᠡᠤ᠄ ᠲᠡᠯᠳᠡᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ᠂ ᠦᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂ ᠡᠷᠤᠳᠡᠰᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠷᠢᠬᠢ ᠵᠢ ᠨᠦᠬᠦᠬᠦ ᠰᠠᠢᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠦᠢᠯᠡᠰᠤ᠄ ᠬᠦᠢᠯᠡᠰᠤᠨ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ A ᠪᠠ C ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠬᠢᠨ ᠦ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ᠃

 

7种增强记忆的食物

卷心菜:富含维生素B,预防大脑疲劳。

鲜鱼:富含蛋白质和钙质,特别是含有不饱和脂肪酸,可分解胆固醇。

蛋黄:蛋黄中含有蛋黄素等脑细胞所必需的营养物质,可增强大脑活力。

木耳:含有蛋白质、脂肪、多糖类、矿物质、维生素等多种营养成分,为补脑佳品。

大豆:含有蛋黄素和丰富的蛋白质,每天食用适量大豆或豆制品,可增强记忆力。

牛奶:富含蛋白质和钙质,可提供大脑所需的各种氨基酸,每天饮用可增强大脑活力。

杏:含有丰富的维生素A、C,可有效地改善血液循环,保证脑供血充足,有助于提高记忆力。

 
 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .