ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ ᠢᠨᠳᠤᠨᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ 27 ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ  ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠪᠡᠴᠢᠪᠠ打击非法捕鱼 印尼炸毁27艘外国渔船

 

ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ ᠢᠨᠳᠤᠨᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ 27 ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ  ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠪᠡᠴᠢᠪᠠ

ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ ᠢᠨᠳᠤᠨᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ 27 ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ  ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠪᠡᠴᠢᠪᠠ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠸᠲ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 23  ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ   ᠢᠶᠡᠷ 2016 ᠤᠨ  ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 22  ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠢᠨᠳᠦᠨᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠨ 27 ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠪᠡᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ  ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠡ  ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠨᠳᠦᠨᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠰᠢ(susi pudjiastuti)᠂ ᠦᠨᠤᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠪᠡᠴᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎᠎ᠠ ᠹᠢᠯᠢᠪᠢᠨ᠂ ᠸᠢᠶᠸᠲ᠋ᠨᠠᠮ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠷᠮᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ  ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠢᠨᠳᠦᠨᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠩᠨᠡᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠰᠦᠰᠢ᠄《ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠭᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ》ᠭᠡᠪᠡ᠃

打击非法捕鱼 印尼炸毁27艘外国渔船

  当地时间2016年2月22日,印度尼西亚在外海炸毁27艘外国渔船,展现捍卫经济海域的决心。

 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .