ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠥ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠥ ᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ···参保缴费累计满15年 退休可按月领养老金

 
 

ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ : ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠥ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠥ ᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ 15 ᠵᠢᠯ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ (ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠢᠶᠸ ᠯᠢ ) ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ 15 ᠵᠢᠯ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠦᠬᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ   ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠥ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠥ ᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠳᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡ᠂ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠵᠥᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠢᠮᠤ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ  ᠤ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 15 ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠨᠵᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠳ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯ  ᠨᠢ 《ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ 》 ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠥ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠥ ᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ  ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠳᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠣ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠬᠤᠷ᠂ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠣ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠤᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠦ ᠬᠡᠳᠤᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠥ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠳᠤᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠥ ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

 
 

人社部健全养老保险多缴多得激励机制:参保缴费累计满15年 退休可按月领养老金

本报讯( 北京青年报记者 解丽)参保缴费15年后,在达到退休年龄后方可按月领取养老金。日前,人社部发文称,正在健全养老保险多缴多得的激励机制。

人社部指出,有些年轻人觉得,养老这件事听起来还很遥远,有钱不如干别的,不用那么早参保缴费。而有些已经参保的中年人觉得,已经缴满15年了,再缴下去并不划算。一些地区甚至出现了参保人退保的现象。

就此,人社部表示,持这些想法的心情可以理解,但其实这种做法并不“划算”。人社部强调,我国正在健全多缴多得激励机制,退休人员退休时领的养老金,与其工作时的缴费年限长短、缴费水平高低直接相关。缴得多、缴得长,领的养老金水平自然高。而这15年只是判断参保人员达到退休年龄后能否按月领取养老金的条件。

人社部称,对于企业职工养老保险来说,参保人员的基本养老金,由基础养老金和个人账户养老金组成。缴费年限累计满15年的人员,退休时的基础养老金月标准以当地上年度在岗职工月平均工资和本人指数化月平均缴费工资的平均值为基数,缴费每满1年发给1%。个人账户养老金月标准为个人账户储存额除以相应的计发月数。由此可见,参保人员的基础养老金和个人账户养老金,与个人缴费年限和缴费额息息相关。个人缴费时间越长、缴费越多,养老金水平就越高。“一个人每月缴纳300元,连续缴费15年,与每月缴纳600元,连续缴费25年,两种情况下退休后领取的养老金数额差距很大。”相关负责人指出。

 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .