ᠦᠷᠬᠡᠰᠦᠳᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠢ开水泡黄瓜喝了有什么用

 
 

ᠦᠷᠬᠡᠰᠦᠳᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ᠂ ᠨᠢᠮᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠰᠦᠮ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

1.ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠠᠲ᠋ᠷᠢ᠂ A᠂ C ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠳᠡ᠂ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠳᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠮᠥᠴᠢ ᠳᠤ ᠣᠭᠴᠣᠮ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠥᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠮᠳᠦᠬᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠤᠰᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠶᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠲ᠋ᠷᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2.ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠤ ᠬᠣᠣᠷᠠᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠵᠠᠯᠬᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠊ᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠣᠷ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠯᠢᠲ᠋ᠷ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

3.ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠊ᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠢᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠾᠣᠯᠧᠰᠲ᠋ᠷᠢᠨ᠂ ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠰᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠶᠡᠰ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠢᠨᠦ ᠪᠤᠢ᠃

4.ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠬᠡᠲᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

5.ᠢᠯᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠥᠯᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠥᠯᠥᠰᠬᠦ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠺᠠᠯᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

开水泡黄瓜喝了有什么用

  黄瓜水的益处:
  1.抗肿瘤:黄瓜中含有的葫芦素C具有提高人体免疫功能的作用,达到抗肿瘤目的。此外,该物质还可治疗慢性肝炎和迁延性肝炎,对原发性肝癌患者有延长生存期作用。
  2.抗衰老:黄瓜中含有丰富的维生素E,可起到延年益寿,抗衰老的作用;黄瓜中的黄瓜酶,有很强的生物活性,能有效地促进机体的新陈代谢。用黄瓜捣汁涂擦皮肤,有润肤,舒展皱纹功效。
  3.防酒精中毒:黄瓜中所含的丙氨酸、精氨酸和谷胺酰胺对肝脏病人,特别是对酒精性肝硬化患者有一定辅助治疗作用,可防治酒精中毒。
  4.降血糖:黄瓜中所含的葡萄糖甙、果糖等不参与通常的糖代谢,故糖尿病人以黄瓜代淀粉类食物充饥,血糖非但不会升高,甚至会降低。
  5.减肥强体:黄瓜中所含的丙醇二酸,可抑制糖类物质转变为脂肪。此外,黄瓜中的纤维素对促进人体肠道内腐败物质的排除和降低胆固醇有一定作用,能强身健体。
  6.健脑安神:黄瓜含有维生素B1,对改善大脑和神经系统功能有利,能安神定志,辅助治疗失眠症。

 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .