ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 凤凰马场隆冬出彩

 
 

ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ

ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤᠪᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠥᠭᠡᠢ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠥᠰᠥᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠴᠢᠭᠲᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠹᠧᠡᠭ ᠬᠤᠧᠠᠡᠭ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠲᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠥ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠥ᠂ ᠭᠠᠢᠬᠠᠰᠢ ᠠᠯᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠹᠧᠡᠭ ᠬᠤᠧᠠᠡᠭ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 1000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠥ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠦᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃

凤凰马场隆冬出彩

冬日的锡林郭勒草原银装素裹,白雪皑皑的锡林郭勒凤凰马场格外红火热闹。牧人乘着蒙古马驰骋雪上展示马上技艺,游客们或是骑马感受马上激情,或是端着手机、相机忙不迭地找角度拍摄。作为中国马都的核心区,锡林浩特市的马文化独具特色,无论冬夏都吸引着众多的旅游观光客和摄影爱好者。入冬以来,锡林郭勒凤凰马场已接待游客上千人,草原冬季旅游越来越受到人们的青睐。

 
 
Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .