ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠭᠬᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ 新中国第一代国脚离世 陈家亮享年83岁

 
 
 

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠭᠬᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠭᠬᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠨ᠂ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠺ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠪ ᠦᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠵᠢ᠂ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠸᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠨᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠂ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠃

ᠳ᠋ᠠᠯᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠦᠨᠭᠬᠡᠷᠴᠡᠢ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠷᠡ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ᠌ ᠠᠨᠭᠬᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠭᠭᠤᠭᠳᠠᠨ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠤ ᠴᠸᠨ ᠳᠦᠩ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠪᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ᠌ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠦᠨᠭᠬᠡᠷᠡᠪᠡ᠃

新中国第一代国脚离世 陈家亮享年83岁

日前,国家体育总局发布讣告,新中国第一代国脚、前中国国家足球队队长、国家奥林匹克体育中心原党委书记、中国足协原副主席陈家亮先生于1月28日在北京天坛医院逝世,享年83岁。

陈家亮此前因遭遇车祸住院,他的遗体送别仪式将于今日在八宝山殡仪馆举行。

陈家亮出道自大连工人队,上世纪50年代,他曾作为青年优秀运动员被派往匈牙利学习。

回国后,陈家亮效力于北京队,其间入选中国男足并曾担任队长。

陈家亮在足球运动员生涯中主要司职右边锋,擅长突破后下底传中。

退役后,他除了担任过中国足协副主席外,还曾担任中国曲棍球协会主席和中国地掷球协会副主席。陈家亮在1979年~1985年之间担任中国足协副主席,是中国足球的奠基人之一,其儿子陈东也曾效力过北京队和国家队。

 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .