ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠤ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ 冰山奇观

 

ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠤ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠤ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠳᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠷᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠦ ᠬᠦᠪᠪᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠳᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠬᠡ᠂ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠳᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠦᠭᠯᠡᠬᠦᠷ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃

冰山奇观

南极阿蒙森海的冰山(1月29日摄)。冰山是南极的标志之一,它们的形成是由于冰川运动和气温变化,从南极冰架上崩塌入海,并在随风随流漂荡的过程中逐步消解。冰山是研究南极气候变化的重要指针。

 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .