ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠠᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠡᠨ ···赤峰27岁男想找个善良的女孩结婚

 

赤峰27岁男想找个善良的女孩结婚

赤峰:男,27岁,大专文凭,想找个善良的女孩结婚。

有意者加微信f1104938718

 
 
 
Posted in ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|生活助手 and tagged .