ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠄ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠤ ···赤峰男,想找一位真心成家的女士

 

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠄ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ᠄ ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠰᠦᠳᠡᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠯᠤᠵᠦ ᠦᠨᠭᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂

ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 18004767601

赤峰男,想找一位真心成家的女士

赤峰男,39岁,离异,想找一位真心成家的女士,

有意者加我微信:18004767601 细谈

 
 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .