ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠄ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠤ ···赤峰男,想找一位真心成家的女士

 

赤峰男,想找一位真心成家的女士

赤峰男,39岁,离异,想找一位真心成家的女士,

有意者加我微信:18004767601 细谈

 
 
 
Posted in ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|生活助手 and tagged .