ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ:ᠵᠢᠨᠭᠬᠢᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ·· ·赤峰女:想找有正式工作的33岁以上的单身男士

 

赤峰女:想找有正式工作的33岁以上的单身男士

性别:女
身高:167
学历:大学本科
职业:教师 
出生年月:1983.12.
婚姻状况:无
择偶标准:有正式工作的33岁以上的单身男士
微信:510216466

 
 
 
Posted in ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|生活助手 and tagged .