ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ蒙古人为何在除夕吃羊头

 

ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ

ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨᠨᠰᠡᠨ ᠳᠤ 《 ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠥᠨᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠶᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠯᠳᠤᠷᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠳᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ 《 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠥᠨᠢ ᠬᠣᠣᠷᠲᠠᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠂ ᠣᠷᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠶ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨᠨᠰᠡᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨᠨᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

蒙古族为何在除夕吃羊头

大年(春节)是最隆重的节目。从除夕到正月初,男女老幼都沉浸在节日的欢乐之中。‘察干”即白色,“萨日”即月。白色是万物之母,象征着纯洁、吉祥,这种风俗在草原上流传很广。把一年之首的正月称之为“白月”。

除夕,先在东南方燃起簿火,取各样吃食投入火中祭奠。接着,一家人欢聚一堂共吃羊头。进餐之前,家中长者要先把羊嘴巴揭开,按迷信传说,这个仪式大概有两个用意,一是避免一年的口舌矛盾,二是张牙以驱鬼避邪、因为三十这天世无主持之神,鬼要四处筹集一年食物,羊嘴大张是足可把饿鬼吓跑的。午夜,全家围坐一起吃饺子,名曰“辞岁饭”。外出不在家的(婚后分居的男儿和出嫁的女子除外)也要由家长喊一声他的名字,放一份碗筷,留一份年饭。

 
 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .