ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ···内蒙古图书馆24小时自助图书馆正式投入使用

 
 

24 ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤ᠋ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ

2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ‍ᠤᠨ 24 ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤ᠋ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ᠂ 100 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ 2 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ‍ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ‍ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠳ ᠵᠢᠵᠢᠭᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ RFID ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠢᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤ᠋ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ‍ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠸᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠱᠦ ᠵᠢᠶᠸ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ‍ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ 24 ᠴᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ‍ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ1000 ᠨᠤᠮ ᠡᠴᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠨᠭᠭᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠤᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷᠪᠢᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ 10 ᠰᠸᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 24 ᠴᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤ᠋ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠦᠷᠦᠵᠦ᠂ 24 ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ‍ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ‍ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠡ᠃

ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ 24 ᠴᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤ᠋ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ‍ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ》ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

内蒙古图书馆24小时自助图书馆正式投入使用

人民网呼和浩特2月1日电“现在有了24小时借书图书馆,即使放学后内蒙古图书馆闭馆也能借还书籍,感觉很方便,”呼和浩特市第二中学学生陈琦按下取书按钮后,不到2分钟他就从自助机橱窗取到自己心仪的书籍。

2月1日上午,内蒙古图书馆“永不打烊”的24小时自助图书馆在呼和浩特正式投入使用。读者仅凭一张身份证,100元押金,在2分钟之内就可以自助完成借书等过程。该图书馆坐落在内蒙古图书馆前广场两处,无须馆员值守,通过RFID和条形码的关联,实现了图书借阅及归还的自动上下架功能,并且通过网络支持实现了远程监控和故障申报等功能。

“24小时街区图书馆是内蒙古图书馆全城阅读的试点工作,”内蒙古图书馆计算机网络部主任张树杰介绍道,该图书馆最大的好处就是在内蒙古图书馆闭馆后为读者提供24小时借阅的方便。办理内蒙古图书馆借书证后,读者即可从自助机橱窗展示的1000多本图书里挑选自己心仪的图书。一按、一刷、一取,整个借书、还书过程不到10秒钟。每一个24小时自助图书馆内都摆放有阅览座椅,为读者提供24小时阅读服务,读者再也不用迁就图书馆的开闭馆时间。

据悉,24小时自助图书馆系统是集数字化、人性化、智能化为一体的新型图书馆发展模式,被称之为“第三代图书馆”。具备自助借书、自助还书、申办新证、预借服务、查询服务等图书馆的基本服务功能。内蒙古24小时街区图书馆今后还将“落户”到如车站、医院、小区、商场等人流量密集的城市各个角落,真正实现全城“24小时全民阅读”。(陈立庚)

Posted in ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ |好书推荐 and tagged , .