ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠣᠴᠢᠷ蒙古人的祭火习俗

 
 

ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠣᠴᠢᠷ

ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠠᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠢᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠲᠡ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠵᠦᠩᠨᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ( ᠯᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ) ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠮᠦᠷ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠭᠡᠲᠡ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠡᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢᠪᠤᠡᠭ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠣᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭ ᠨᠤᠪᠰᠢ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠭᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭ ᠨᠤᠪᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠠᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠤ᠂ ᠬᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠰᠢᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠤᠪᠤ᠂ ᠦᠵᠦᠮ᠂ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠦᠮ᠎ᠠ ᠱᠦᠬᠦᠷᠮᠡᠭ᠂ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂ ᠴᠠᠰᠦᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂ ᠪᠠᠯ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠠᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠣᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠦᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠲᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 《 ᠬᠦᠭᠵᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢ ᠬᠦᠭᠡ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠤ ᠠᠰᠠ ᠠᠰᠠ ᠠᠯᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠤ》 ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠤ ᠨᠢ ᠡᠡᠭ ᠦᠨ ᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠤ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠱᠤᠯᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠨᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠷᠢᠬᠠᠨ ᠵᠦᠰᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠮᠦᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠲᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ ᠨᠡᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠦᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠯᠬᠦᠵᠦ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠡᠷᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠰᠦᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠦᠰᠦᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠷᠢᠨ ᠣᠷᠳᠦ ᠵᠦᠰᠦᠵᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠯᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠳᠳᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠨ ᠬᠦᠪᠦᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠳᠭᠬᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠳᠡᠰᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤ᠂ ᠦᠷᠦᠮ᠎ᠠ᠂ ᠱᠦᠬᠦᠷᠮᠡᠭ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠢ᠂ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠦᠬ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠦᠬᠦᠳᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠦᠵᠢ᠂ ᠲᠤᠰᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠡᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠦ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠷᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠣᠩᠰᠢᠨ᠂ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠦᠷ ᠲᠡᠪᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠰᠡᠬᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠲᠠᠯᠪᠠᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠬᠦᠳᠴᠦ᠂ ᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠮᠦᠷᠬᠦᠨ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠠᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠣᠤᠭᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠡᠭ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠡᠴᠠ ᠠᠮᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ᠂ ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠡᠴᠠ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠠᠢᠯ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠣᠨᠳᠤᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠡᠷ ᠣᠷᠤᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠢᠴᠢᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠰᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠳᠤᠭᠠᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠬᠢᠰᠬᠢᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠣᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠡᠢᠴᠢᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠴᠤ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠮᠦᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠰᠬᠦᠯᠪᠡᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠤᠰ ᠠᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠦᠬ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠯ ᠲᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠳᠤᠯᠪᠠᠯ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠡᠴᠠ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠴᠤᠳ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠢᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠰᠬᠠᠵᠦ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠠᠴᠢᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠬ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃

 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged , .